• Inregistrare
PDF Imprimare Email

 

Programul de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale constituie una dintre activităţile principale ale proiectului POSDRU/92/3.1/S/62353 „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională”, desfăşurat în perioada ianuarie 2011- decembrie 2013.

Acest proiect multiregional coordonat de către Universitatea POLITEHNICA Bucureşti prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare şi S.C. Active Consulting and Training S.R.L. îşi propune ca obiectiv general să informeze şi să formeze în domeniul antreprenorial angajaţi şi personal de conducere din întreprinderi, precum şi persoane care doresc să inițieze o activitate independentă, prin participarea acestora la campanii de informare, conferințe şi programe de formare profesională acreditate, care să le dezvolte competențe antreprenoriale şi manageriale.

Programul de formare în competenţe antreprenoriale se subsumează activităţii 6. Activităţi de formare profesională în vederea dezvoltării şi consolidării noilor domenii de ocupare şi antreprenoriat, cu referire specifică la societatea informaţională din cadrul activităţilor proiectului.

Obiectivul general al programului de formare este acela de a dezvolta competenţele antreprenoriale şi manageriale ale cursanţilor în scopul promovării spiritului antreprenorial şi încurajarea antreprenoriatului în rândurile grupului ţintă.

Programul de formare va cuprinde sesiuni de formare a câte 10 zile, cumulând 105 ore de formare (20 de ore teorie şi 85 de ore de aplicaţii practice, inclusiv ore de studiu individual). Formarea va avea loc pentru fiecare grupa pe  parcursul a 6 saptămâni şi se va derula în perioada martie- iunie 2013 pentru toate cele şase grupe. Programul de formare va avea o durată de 8 zile de formare faţă în faţă pentru fiecare grupă de participanţi, restul orelor incluse în oferta de formare fiind acoperite prin sesiuni de studiu individual şi aplicaţii cu ajutorul platformei construite în cadrul proiectului, astfel încât să se respecte repartizarea orelor specificate în cererea de finanţare (50 ore de formare: 30h – activităţi de curs şi 20h activităţi practice de lucru individual şi în echipă).

Formarea este planificată a se desfăşura atât la Bucureşti, cât şi în cadrul Universităţii Petrol –Gaze din Ploieşti, fiind acreditaţi în cadrul programului 24 de formatori care vor susţine cele 10 module, în cele două locaţii. Aceştia au participat la o sesiune de formare comună, desfăşurată în cadrul subactivităţii 6.2. Formare de formatori pentru programul de pregătire profesională: 20 de angajaţi, cadre didactice de la solicitant şi parteneri, formate de către specialişti ai unui institut de antreprenoriat recunoscut şi de către specialişti în domeniu din România (Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor din cadrul Universităţii POLITEHNICA Bucureşti).

În etapa de implementare, programul de formare îşi propune să se adreseze unui număr de 150 de cursanţi care îndeplinesc criteriile de selecţie specifice grupului ţintă al proiectului şi care parcurg cu succes etapele de selecţie specifice acestei metodologii.

 

Organizarea procesului de selecţie în vederea participării la curs 

 

Conform cererii de finanţare, selecţia participanţilor la programul de formare presupune o bună informare şi promovare a programului în rândul persoanelor potenţial interesate, urmată de o a doua etapă de selectare a participanţilor. Evaluarea potenţialului antreprenorial al acestora se realizează prin metode formale (teste psihologice) şi informale (assessment center) şi sesiune de feedback asupra evaluării.

Participanţii astfel selectaţi vor fi distribuiţi în 6 grupuri de câte minim 25 de cursanţi după modelul următor: G1-G4, persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, iar G5-G6 for cumula angajaţii şi personalul de conducere din întreprinderi, selectaţi pe baza unui interviu de evaluare a motivaţiei pentru antreprenoriat. Fiecare grup va trece printr-o sesiune de formare cu durata de 10 zile. Urmare a finalizării programului de formare, cei care doresc să iniţieze o activitate independentă vor beneficia de un număr de 2 sesiuni de consiliere/coaching- pe grup (2 zile pentru fiecare grup de absolvenţi), organizate la Centrul de Asistenţă Antreprenorială, urmate de feedback individual.

Programul de formare în competenţe antreprenoriale se adresează tuturor persoanelor cu domiciliul în regiunea geografică Bucureşti Ilfov Sud-Muntenia: Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomiţa, Argeş, Teleorman, Prahova care sunt interesate de iniţierea unei afaceri personale, precum şi angajaţi sau personal de conducere din întreprinderi mici şi mijlocii cu preocupări în acest domeniu. Persoanele interesate de iniţierea unei afaceri vor completa o declaraţie pe proprie răspundere privind intenţia de iniţiere a unei afaceri, iar cei angajaţi şi aflaţi în poziţii de conducere, vor face dovada acestui statut prin adeverinţa de angajat. Deasemenea toate persoanele participante la curs vor aparţine grupului ţintă eligibil al proiectului şi vor completa o declaraţie de consimţământ.

Vor fi selectaţi pentru participare la program acei candidaţi care au abilităţi de nivel supramediu la toate dimensiunile psihologice agreate de specialiştii Centrului de Asistenţă Antreprenorială ca fiind necesare unui antreprenor.

Considerăm necesare rigurozitatea şi claritatea unei astfel de selecţii mai ales în contextul oportunităţii oferite de proiect de a susţine financiar şi informaţional sub formă de premii în cuantum de 800 de RON un număr de 35 de planuri de afaceri bine întocmite din rândul celor care finalizează programul de formare şi subvenţii de participare la curs în cuantum de 250 RON pentru un număr maxim de 100 de cursanţi.

Subvenţiile vor fi acordate în limita a 100 de locuri astfel:

· pentru cei ce au domiciliul în afara localităţii de desfăşurare a cursului;

· persoanelor cu vârste între 18-24 de ani in randul cărora rata de ocupare a scazut semnificativ in perioada 2005-2008 faţă de media UE

· persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30-49 de ani deoarece in tara noastra cea mai mare rata a somajului in 2008 se inregistreaza in randul populatiei adulte din acest segment de varsta (sursa: Eurostat).

De asemenea, prezenta metodologie este concepută în spiritul îndeplinirii obiectivelor orizontale ale proiectului, respectând egaliatatea de şanse a tuturor candidaţilor şi fără a face nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu care ar avea ca efect neexercitarea in conditii de egalitate a drepturilor recunoscute prin lege in domeniul social, educational si al muncii. Din acest punct de vedere vom încuraja in mod deosebit participarea tinerilor cu varste intre 18-24 ani, deoarece în randul acestora rata de ocupare a scazut semnificativ in perioada 2005-2008 fata de media UE.  Susţinem de asemenea, şi participarea celor cu varste cuprinse intre 30-49 de ani, din cadrul grupului de angajaţi, avand in vedere ca in tara noastra cea mai mare rata a somajului in 2008 se inregistreaza in randul populatiei adulte din acest segment de varsta. Atitudinea pozitivă de integrare pe piaţa muncii, mai ales în cadrul segmentelor de vârstă defavorizate, susţine obiectivul îmbătrânirii active, dar şi al dezvoltării şi optimizării permanente al competenţelor TIC, mai ales atunci când este vorba despre un demers de tip antreprenorial. În plus, specificul unui astfel de iniţiative presupune abilităţi de inovare, pentru creşterea şanselor de reuşită ale afacerii, precum şi asigurarea unor condiţii de dezvoltare durabilă, prin implicarea resurselor financiare şi informaţionale ale proiectului în dezvoltarea durabilă a iniţiativelor antreprenoriale propuse de grupul ţintă. Toate aceste dimensiuni orizontale sunt dezvoltate în scopul de a incuraja spiritul antreprenorial, indiferent de vârstă si de a sprijini iniţiativele  de acest tip în vederea unei integrari mai eficiente pe piaţa muncii, mai ales in contextul unei economii de criza.

 

Criterii generale de eligibilitate:

  • Să fi absolvit studii liceale
  • Să nu fi beneficiat de un alt program de formare în competenţe antreprenoriale sau similar în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii 5 ani
  • Să aibă domiciliul stabil sau viză de flotant valabilă în unul dintre judeţele următoare: Argeş, Bucureşti, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman.

Criterii specifice de ierarhizare

  • În ordinea descrescătoare a scorului obţinut în urma evaluării prin interviul motivaţional şi chestionar de evaluare psihologică

 

 

Descrierea evaluării de tip Assessment Center:

Este cea mai complexă metodă de evaluare, care ne permite analizarea competenţelor specifice şi generale şi determinarea potenţialului participanţilor.

În cadrul metodologiei de faţă, evaluarea prin assessment center este concepută ca o evaluare multidimensională, vizând abilităţi şi caracteristici specifice unui antreprenor la nivel de potenţial de dezvoltare. De aceea, caracterul evaluării prin assessment center, aşa cum o proiectăm pentru scopul acestui program de formare, are caracterul unui centru de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor, mai degrabă decât de ierarhizare simplă şi reducţionistă a candidaţilor. Din acest punct de vedere, toţi pontenţialii înscrişi la selecţie vor participa la evaluare, respectându-se limita resurselor logistice, de timp şi de personal care pot fi antrenate în acest proces.

Cunoaşterea nivelului de dezvoltare a abilităţilor avute în vedere pentru profilul antreprenorului de succes, asigură posibilitatea participanţilor la cursul de formare de a beneficia de un program de formare care să răspundă cât mai precis acestor nevoi de dezvoltare de competeneţe specifice, antreprenoriale şi manageriale.

În proiectarea dimensiunilor avute în vedere pentru evaluarea potenţialului antreprenorial, am valorificat şi rezultatele studiului empiric realizat în cadrul activităţii 2 a proiectului. Realizarea unui studiu privind dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale, cu referire specifică la noile domenii de ocupare pe piaţa muncii în societatea informaţională „Antreprenoriatul- oportunitate, abilitate, inovaţie, viitor”. Astfel, echipa de specialişti a identificat o serie de abilităţi şi caracteristici care sunt specifice unui potenţial antreprenor:

  1. Capacitatea de decizie – evaluată prin interviul motivaţional
  2. Capacitatea de analiză – evaluată prin interviul motivaţional
  3. Lidershipul şi motivarea echipei – evaluate prin interviul motivaţional şi chestionar Holland
  4. Motivaţia şi interesul antreprenorial - evaluate prin  interviul motivaţional şi chestionar Holland

 

Metodele folosite: interviul motivaţional şi  chestionare de evaluare psihologică

 

Comisia de selecţie

Din comisia de selecţie a participanţilor la programul de formare fac parte psihologi şi  specialişti ai Centrului de Asistenţă Antreprenorială, implicaţi în desfăşurarea programului de formare.

Descrierea  metodelor:

1. Interviul motivaţional este prima probă prin care trec participanţii, în format de grup. Aceasta are scopul de a evalua toate cele patru dimensiuni ale potenţialului antreprenorial anterior enumerate. În cadrul acestei probe, participanţii vor prezenta comisiei în detaliu o idee de afaceri şi vor răspunde la întrebările adresate de către membrii comisiei. Aceştia au ca scop evaluarea fiecăreia dintre cele patru dimensiuni propuse pe o scală de la 1 la 5, unde 1 descrie un nivel de lipsă a acelei caracteristici, iar 5 – un nivel excepţional de dezvoltare a caracteristicii urmărite. Astfel, fiecare dimensiune psihologică urmărită este evaluată de către fiecare membru al comisiei pe o scală comună de apreciere:

1- Deloc dezvoltată

2- Puţin dezvoltată

3- Mediu dezvoltată

4- Foarte bine dezvoltată

5- Excepţional dezvoltată

 

Vor fi consideraţi acceptaţi pentru participare la programul de formare acei candidaţi care în urma interviului de selecţie vor obţine punctaje de 5, 4 şi 3 conform scalei de evaluare, pentru fiecare dintre cele patru dimensiuni avute în vedere.

 

2.  Chestionarul de Evaluare a Intereselor Profesionale

Din categoria chestionarelor de evaluare psihologică am ales Chestionarul de Evaluare a Intereselor Profesionale, care evaluează două dintre cele patru dimensiuni de selecţie avute în vedere şi anume Lidershipul şi motivarea echipei şi Motivaţia şi interesul antreprenorial.

Chestionarul de evaluare a intereselor a fost conceput pentru a servi o categorie largă de populaţie: de la 16 la 62 de ani. Proprietăţile psihometrice ale chestionarului construit şi  validat  ne îndreptăţesc să spunem că CEI este un instrument util pentru consilierea şi  orientarea în carieră şi poate fi utilizat cu succes atât de către psiholog, cât şi de către persoanele care doresc să-şi identifice interesele profesionale.

Este un chestionar uşor de aplicat şi de scorat. Oferă posibilitatea explorării unui larg câmp al posibilităţilor ocupaţionale. CEI poate fi utilizat pentru următoarele situaţii: pentru persoanele care se află în perioada procesului de luare a deciziei pentru o anumită carieră sau

direcţie de studiu; pentru persoanele care au terminat şcoala dar care caută un loc de muncă, cu scopul de a le ajuta a lua o decizie în legătură cu schimbarea ocupaţiei actuale sau de a le  ajuta să identifice care ocupaţii corespund intereselor lor; pentru persoanele care doresc să se

orienteze spre anumite cursuri de formare; pentru elevi şi studenţi care doresc să îşi aleagă traseul educaţional sau profesional.

Identificarea intereselor reprezintă un aspect important deoarece permite: generarea alternativelor educaţionale şi profesionale; selectarea alternativelor educaţionale şi ocupaţionale optime; identificarea cauzelor insatisfacţiei academice şi profesionale.

 

CEI cuprinde 60 de itemi, grupaţi în şase scale corespunzătoare celor şase tipuri de  interese din teoria lui Holland: realist, investigativ, artistic, social, antreprenorial şi  convenţional. Fiecare scală are un număr de 10 itemi.

 

Chestionarul poate fi aplicat în variantele creion-hârtie şi soft, individual sau în grup.

Pentru fiecare dimensiune evaluată, subiectul poate obţine scorul maxim 20 şi minim 0.  Considerăm că, pentru acele interese care sunt cel mai puternic cristalizate, persoana va  realiza scorul cel mai mare. Rezultă, aşadar, că, pentru fiecare persoană, vom avea un tip de interese dominant (cu cota cea mai mare) şi o serie de interese subsecvente, ordonate în ordinea descrescătoare a cotelor obţinute.

 

În cadrul prezentei metodologii, vor fi selectaţi pentru participare la curs acei candidaţi care înregistrează profilul antreprenorial între primele trei tipuri de interese, fiind consideraţi cu prioritate ca selectaţi cei care au acest tip de profil pe locul 1 şi 2.

 

Rezultatele selecţiei: după prelucrarea şi integrarea tuturor rezultatelor, fiecare candidat participant la selecţie primeşte un feedback individualizat privind competenţele şi abilităţile demonstrate şi evaluate în cadrul selecţiei. Pentru programul de formare sunt acceptaţi doar candidaţii care au întrunit criteriile de evaluare stabilite pentru fiecare etapă de selecţie.

În urma centralizării rezultatelor selecţie, candidaţii declaraţi selecţionaţi vor depune la Centrul de Asistenţă Anteprenorială un dosar de înscriere la cursul de formare care conţine documente specifice înregistrării grupului ţintă, dar şi documente specifice metodologiei ANC.

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2017. Antreprenor - Universitatea Politehnica - Bucuresti.

S5 Box

*
*
*
*
*

Campurile marcate cu asterix (*) sunt obligatorii.