• Inregistrare
PDF Imprimare Email

Modulul 8

MANAGEMENT DE PROIECT
Rolul modulului ,,Management de proiect” este de a familiariza cursanţii cu terminologia şi conceptele de bază specific domeniului din perspectiva  politicii de coeziune europeană, a instrumentelor de coeziune (Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune), precum  şi a altor instrumente financiare europene care pot fi accesate în vederea obţinerii de finanţare pentru proiecte şi programe  educaţie şi formare continuă etc.

Autorii îşi propun ca la sfârşitul activităţilor din cadrul acestui modul, cursanţii să fie abilitaţi în a utiliza adecvat, terminologic şi practic, conceptele specifice principalelor componente ale unui proiect şi în a înţelege logica de elaborare şi implementare a unui proiect, acordând atenţia cuvenită problemelor şi situaţiilor inerente cu care se poate confrunta beneficiarul unui proiect finanţat din fonduri europene.

Din punct de vedere al conţinutului, modulul este structurat pe cinci capitole, care vor fi parcurse atât în cadrul activităţilor directe, teoretice şi practice, prin interacţiunea directă dintre formatori şi cursanţi, cât şi în cadrul orelor alocate studiului individual. În acord cu scopul programului de formare profesională continuă, în cadrul cărua se integrează şi se derulează acest modul, nivelul de abordare a capitolelor de către autori este unul de iniţiere în specificul tematicii managementului de proiect, oferind baza necesară pentru cursanţi în înţelegerea şi practica unor demersuri ulterioare de aprofundare.
În cadrul primului capitol, intitulatManagementul de proiect - rutină sau creativitate? ne propunem o explicitare a conceptelor utilizate în domeniul managementului de proiect, pornind de la cadrul de definire a unui proiect, până la descrierea caracteristicilor generale ale acestuia. O atenţie deosebită va fi acordată analizei etapelor şi a componentelor importante ale unui proiect, iar prin intermediul activităţilor aplicative, cursanţii vor realiza o serie de studii de caz, având ca temă de referinţă  ciclul de viată al unui proiect.

Capitolul al doilea vizează elementele de Design al unui proiect, insistând asupra modului de elaborare a unei cereri de finanţare. Extrem de importante în cadrul demarării unui proiect sunt metodele şi instrumentele necesare în stabilirea şi motivarea/justificarea temei de proiect. În activităţile pe grupuri de lucru, cursanţii vor studia şi exersa metode şi tehnici precum: analiza de tip SWOT, metoda Brainstorming, tehnica Pălăriilor gânditoare (a lui De Bono) pentru luarea unei decizii, realizând astfel o serie de studii de caz specific şi completând practice fişa model a unui proiect cu finaţare europeană etc.
Un alt aspect important abordat în cadrul acestui capitol se referă la analiza cadrului de aplicare a unui proiect, fapt ce vizează prezentarea contextului general şi identificarea datelor specifice ale unui proiect (eligibilitatea, termenele de depunere, tipurile de formulare de aplicare, procesul de selecţie, parteneriate, reguli financiare, reguli de achiziţii, reguli de promovare etc.). Din această perspectivă, cursanţii cursanţii vor realiza aplicaţii, indiviuale sau în grupuri de lucru, care să conducă la înţelegerea şi construirea matricii logice a unui proiect, pe baza analizei de exemple.

Capitolul al treilea, Implementarea unui proiect, îşi propune să accentueze în mod practic asupra situaţiilor problemă cu care se poate confrunta un beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri europene, încercând să conştientizeze cursanţii asupra punctelor tari, dar mai ales vulnerabile din etapa de implementare, sporindu-le astfel înţelegerea şi competenţa în a discrimina între aspectele specifice majore ale celor două dimensiuni esenţiale din ciclul de viaţă a unui proiect:design-ul şi implementarea!

Capitolul al patrulea, Evaluarea şi monitorizarea unui proiect, este strâns corelat cu cel anterior, având în vedere că procedurile şi mecanismele de evaluare şi monitorizare internă sunt integrate logic etapei de implementare a unui proiect. Având în vedere rolul deosbit al acestora pentru finalizarea cu succes a activităţilor unui proiect, am considerat necesar ca demersul nostru metodologic să le acorde o atenţie sporită, analizându-le distinct.  

În cadrul capitolului al cincilea,  Politici – Programe – Proiecte,  am considerat ca fiind benefică pentru înţelegerea cursanţiloranaliza principalele documente cadru pentru implementarea proiectelor cu finanţare europeană, atât din punct de vedere informativ, dar mai ales ca oportunitate practică de accesare a acestor categorii de fonduri comunitare.

În ceea ce priveşte evaluarea cursanţilor pe baza activităţilor desfăşurate în cadrul acestui modul, aceasta se realizează pe baza unor criterii minime de evaluare correlate cu ponderi procentuale specific, după cum urmează:
  •  se alocă o podere de 30% participării active la aplicaţiile şi sarcinile de lucru desfăşurate în activităţile directe (intervenţii, raportări ale activităţii desfăşurate pe grupuri de lucru etc.);
  •  se alocă o pondere de 30% realizării studiilor de caz aferente temelor şi aplicaţiilor din cadrul suportului de curs;
  •  se alocă o pondere de 40% pentru evaluarea finală, care foloseşte ca instrument specific, portofoliul.
 În procesul de evaluare se va urmări modul în care cursanţii sunt capabili să:
  • aplice corect în practică noţiunile specifice domeniului managementului de proiect şi al finanţării proiectelor europene;
  • analizeze şi să argumenteze adecvat direcţiile de acţiune/nevoile specifice identificate la nivel local/comunitar, utilizând instrumentele/metodele corespunzătoare;
  • abordeze critic conceptele, teoriile şi principiile de acţiune, alegând cel mai potrivit program comunitar pentru accesarea fondurilor respective;
  • completeze o fişă individuală model de aplicaţie pentru un program LLL, la alegere;
  • propună o temă de proiect, argumentată pe baza unei analize de nevoi specifice, precum şi mecanisme de implementare a acesteia;
  • comunice în mod eficient cu ceilalţi cursanţi  cu care interacţionează în situaţiile  de rezolvare a unor sarcini de lucru de grup.
Metodele de învăţare utilizate îndesfăşurarea activităţilor curente şi a aplicaţiilor sunt:  prelegerea-dezbatere, studiul de caz, elaborarea de proiecte, brainstormingul, dezbaterea, problematizarae, exerciţiul. Cursanţii vor avea la dispoziţie suportul de curs în format electronic, pe platforma e-learning, însoţit de toate anexele şi materialele de învăţare – resursă necesare, ca de exemplu: fişe de lucru, studii de caz, material audio şi video, caiete practice etc. De asemenea, menţionăm faptul că, în implementarea acestui program de formare profesională continuă în specificul educaţiei antreprenoriale, în cadrul căruia se integrează şi modulul de faţă, beneficiem de aportul unei biblioteci de specialitate cu titluri naţionale şi internaţionale din cele mai recente, care poate fi accesată la Centrul de Asistenţă Antreprenorială al Universităţii Politehnica din Bucureşti
Atenție! Pentru suportul de curs și pentru alte materiale suplimentare trebuie să vă autentificați.
 

Management de proiectUPB
Copyright © 2017. Antreprenor - Universitatea Politehnica - Bucuresti.

S5 Box

*
*
*
*
*

Campurile marcate cu asterix (*) sunt obligatorii.